Comment  
      ด้วย ความความมุ่งมั่นที่ปรับปรุงพัฒนาให้บริการต่างๆ
       ให้ดีและเป็นมิตรกับสังคมโดยรวมด้วย        
       ดังนั้นบริษัทจึงเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
       และข้อเสนอแนะ
       โดยท่านสามารถเลือกช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
       1. โทรศัพท์ : 038-090-778
       2. โทรสาร  : 038-090-978
       3. อีเมล์     : tptasiagroup@hotmail.com
       4. หรือกรอกข้อมูลลงในฟอร์มด้านข้าง

        ทั้งนี้ข้อมูลและคำแนะนำของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ความคิดเห็น